Medycyna

Szczepienia przeciwko Covid

Szczepienia przeciwko chorobie koronawirusowej 2019 (COVID-19) odegrały krytyczną rolę w kontrolowaniu pandemii COVID-19. Jednak badania donosiły o słabnącej skuteczności i efektywności szczepionki w miesiącach po szczepieniu, szczególnie wśród osób starszych. Dlatego też istnieje pilna potrzeba identyfikacji adiuwantów immunomodulujących, które mogą poprawić immunogenność szczepionki przeciwko SARS-CoV-2.

O badaniu

W obecnym badaniu naukowcy przeanalizowali trzy badania cząstkowe, w których badano wpływ zastąpienia witaminy D na skuteczność szczepionek SARS-CoV-2.

Zespół wykonał trzy badania cząstkowe przeprowadzone w ramach randomizowanego badania kontrolowanego CORONAVIT. Wśród nich w podbadaniu 1 przeprowadzono analizę skuteczności szczepionki w celu oceny wpływu suplementacji witaminy D na ryzyko wystąpienia przełomowego zakażenia COVID-19 wśród immunokompetentnych uczestników zaszczepionych dwiema dawkami szczepionki SARS-CoV-2. W badaniu cząstkowym 2 przeprowadzono analizę suchej plamki krwi, w której oceniono wpływ suplementacji witaminy D na odpowiedź połączonych immunoglobulin G (IgG), IgA i IgM (IgGAM) na białko kolca (S) SARS-CoV-2. Ponadto w podbadaniu 3 przeprowadzono analizę krwi żylnej, która wykazała wpływ suplementacji witaminą D na odpowiedzi komórkowe i przeciwciała neutralizujące.

W badaniu wzięło udział 6200 osób zamieszkujących Wielką Brytanię, które były w wieku 16 lat i więcej, które zostały randomizowane do poddania się pocztowemu badaniu witaminy D, po którym następowała suplementacja niższą dawką lub wyższą. Wszyscy uczestnicy, którzy zostali zaszczepieni co najmniej dwiema dawkami szczepionki SARS-CoV-2, dostarczyli pocztową próbkę suszonej plamki krwi, która została wykorzystana do oceny połączonych odpowiedzi przeciwciał IgGAM na białko S SARS-CoV-2. Ponadto 101 uczestników dostarczyło również próbki krwi żylnej, aby ocenić odpowiedzi komórkowe i poziomy przeciwciał neutralizujących SARS-CoV-2.

Kryteriami włączenia do analizy skuteczności szczepionki był udział w badaniu CORONAVIT oraz zaszczepienie minimum dwiema dawkami szczepionki SARS-CoV-2. Natomiast uczestnicy kwalifikujący się do analizy suchej plamki krwi zostali włączeni do badania cząstkowego 1, wyrazili zgodę na udział w badaniu serologicznym wykonanym po szczepieniu oraz mieli dostępne wyniki miana anty-S po drugim szczepieniu, a przed podaniem dawki przypominającej. Analiza krwi żylnej obejmowała uczestników kwalifikujących się do podbadania 1, wyrazili zgodę na udział w badaniu serologicznym przeprowadzonym po szczepieniu i dostarczyli ważne dane dotyczące przeciwciał neutralizujących i odpowiedzi komórkowej.

Powiązane historie

Naukowcy badają białko kolca SARS-CoV-2 i czynnik aktywujący płytki krwi

Naukowcy zgłaszają „hybrydowe tłumienie odporności” po zakażeniu SARS-CoV-2 Omicron

Dlaczego Omicron jest bardziej zakaźny niż inne warianty SARS-CoV-2

Kwalifikujący się uczestnicy zostali następnie randomizowani przed określeniem stężenia 25(OH)D w ich krwi kapilarnej. Uczestnicy, u których stężenie 25(OH)D wynosiło mniej niż 75 nmol/L, otrzymywali sześciomiesięczny zapas kapsułek zawierających albo 800 IU, albo 3200 IU witaminy D3. Dla porównania, u osób mających stężenie 25(OH)D wynoszące 75 nmol/L lub więcej przeprowadzono drugie badanie pocztowe witaminy D dwa miesiące po pierwszym badaniu.

Pierwszorzędowym wynikiem badania cząstkowego 1 było przełomowe zakażenie COVID-19, które obserwowano dwa tygodnie po podaniu drugiej dawki szczepionki przez okres do sześciu miesięcy po jej podaniu lub do momentu rozpoznania przełomowego zakażenia, w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej. Zespół uzyskał szczegóły związane ze szczepieniem i przełomowym zakażeniem poprzez kwestionariusze online, na które uczestnicy odpowiadali w miesięcznych odstępach czasu.

Wyniki

Wyniki badania wykazały, że wśród 6200 uczestników badania CORONAVIT, 45,3% było uodpornionych w ramach programu szczepień podstawowych SARS-CoV-2, w tym 69,3% zostało zaszczepionych dwiema dawkami szczepionki ChAdOx1, natomiast 30,7% zostało zaszczepionych dwiema dawkami szczepionki BNT162b2.

Dla uczestników, u których oceniono wyjściowe stężenie witaminy D, średni poziom 25(OH)D wynosił 39,9 nmol/L. Z drugiej strony, u uczestników, u których oceniano stężenia witaminy D w badaniu końcowym, wykazano, że stężenia 25(OH)D w follow-up były wyższe wśród uczestników, którzy byli leczeni suplementami w niższych dawkach w porównaniu z uczestnikami nieleczonymi. Ponadto, stężenia 25(OH)D po zakończeniu badania były wyższe wśród kohorty uczestników, którzy byli leczeni suplementami o wyższych dawkach w porównaniu do kohorty nieleczonej.

Przełomowe zakażenia COVID-19 obserwowano u 174 uczestników z badania cząstkowego 1. Zespół nie zaobserwował również różnic pomiędzy kohortami suplementowanymi i niesuplementowanymi witaminą D dotyczących połączonych anty-S IgGAM w średnich mianach poszczepiennych. Ponadto u uczestników, którzy dostarczyli próbki krwi, nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy uczestnikami leczonymi i nieleczonymi w odniesieniu do średnich mian przeciwciał neutralizujących.